Regulamin

Regulamin wynajmu Apartamentu

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

1. Osoba korzystająca z usług Obiektu zwana dalej „Gościem” zobowiązana jest do okazania pracownikowi przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie pracownik ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
2. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis. Na życzenie Gościa pracownik ma obowiązek samodzielnie wpisać pozostałe dane meldunkowe z dowodu osobistego.
3. Płatność za pobyt należy uregulować jednorazowo gotówką w dniu przyjazdu podczas zameldowania.
4. Apartament wynajmowany jest na doby hotelowe.
5. Doba hotelowa trwa od 15:00 w dniu wynajmu do 11:00 dnia następnego.
 6. Zameldowanie po 20:00 oraz wymeldowanie przed 7:00 powinno być wcześniej zgłoszone telefonicznie pod numerem +48 607 888 182. 
 7. Przekazanie apartamentu przez pracownika odbywa się o ustalonej wcześniej porze. Jeżeli Gość nie może dotrzeć na miejsce powinien niezwłocznie poinformować telefonicznie +48 607 888 182. 
8. Podczas przekazywania kluczy Gość zapoznaje się ze stanem technicznym oraz ilościowym wyposażenia apartamentu.
9. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego i porządkowego w momencie wprowadzenia, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym zastrzeżeń.
10. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. 
11. Koszt dorobienia klucza w przypadku jego utraty wynosi 70zł. 
12. Liczba osób przebywająca w apartamencie powinna odpowiadać liczbie osób zgłoszonych podczas rezerwacji. 
13. Gość apartamentu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę. 
14. Osoby niezameldowane mogą przebywać w apartamencie od 7:00 do 22:00. 
15. Przebywanie osób niezameldowanych w apartamencie Gościa po 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki. 
16. Przez cały czas pobytu w apartamencie dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci. 
17. W apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od 22:00 do 6:00 dnia następnego. 
18. Na terenie apartamentu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. 
19. Akceptujemy zwierzęta do 5kg za dodatkową opłatą 30zł za dobę. 
20. W godzinach ciszy nocnej Goście i inne osoby korzystające z usług apartamentu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób. 
21. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń apartamentu powstałe z przyczyn leżących po jego stronie lub odwiedzających go osób.  
22. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz. 
23. Odpowiedzialność apartamentu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do apartamentu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. 
24. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany.
25. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, apartament może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracownika, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu apartamentu. 
26. Apartament może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin. 
27. Wcześniejszy wyjazd Gościa z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu za niewykorzystane świadczenia.  

Regulamin rezerwacji

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. 

1. Opłaty i należności za korzystanie z apartamentu wynikają z aktualnie obowiązującego cennika i ustalane są przed dokonaniem rezerwacji apartamentu.
2. Przed przyjazdem do Obiektu należy dokonać rezerwacji apartamentu i terminu pobytu.
3. Wstępnej rezerwacji można dokonać w następujący sposób:
– telefonicznie pod numerem: +48 607 888 182
 – w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza rezerwacji zamieszczonego na stronie internetowej
 4. W ciągu 3 dni od dnia potwierdzenia wstępnej rezerwacji rezerwujący zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 100 zł. Wpłaty należy dokonać na rachunek podany na stronie internetowej w zakłądce rezerwacja
Za datę wpłaty uznaje się datę uznania wskazanego rachunku bankowego.
5. Rezerwacja uznana będzie za dokonaną i skuteczną tylko w przypadku wpłaty zadatku w wysokości i w terminie wskazanym w pkt 4. W przypadku braku wpłaty zadatku w wysokości i w terminie wskazanym w pkt 4 wstępna rezerwacja, o której mowa w pkt 3 zostaje automatycznie anulowana.
6. W przypadku rezygnacji przez Gościa z dokonanej rezerwacji wpłacony zadatek ulega przepadkowi.
7. W dniu przyjazdu Gościa do Obiektu, Gość zobowiązany jest do zapłaty pozostałej ceny za zarezerwowany pobyt.
8. W przypadku rezygnacji przez Gościa z części zarezerwowanego pobytu, prowadzący Obiekt nie zwracają pozostałej części ceny.
9. Do ceny za pobyt dodatkowo doliczana będzie opłata klimatyczna obowiązująca w mieście Wisła 2zł/osoba za dzień, nie wliczana do rachunku za pobyt.

Comments are closed.